Zarządzaj plikami cookies
Koszyk

Darmowa dostawa - regulamin

Darmowa dostawa dla zamówień od 150 zł netto zrealizowanych w dniach od 01.04.2022 do odwołania przez Organizatora.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady oraz warunki, na jakich odbywa się promocja organizowana pod nazwą „Darmowa dostawa dla zamówień od 150 zł netto zrealizowanych w dniach od 1.04.2022 do odwołania w sklepie internetowym Prymat przez Organizatora”. (dalej: „Promocja”). Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczy zakupów dokonanych w sklepie internetowym Prymat (dalej: „Sklep”) pod adresem: sklep.prymat.pl.

1. Organizatorem Promocji jest Prymat sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (adres: ul. Chlebowa 14, 44-337 Jastrzębie-Zdrój) (dalej: „Organizator”), posiadająca numer identyfikacyjny REGON 276681517 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 6332014478, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000059133, kapitał zakładowy 200 160,00 zł.

2. Celem Promocji jest promocja sklepu internetowego Prymat, którego właścicielem jest Organizator.

3. Promocja przeprowadzana jest zgodnie z niniejszym regulaminem, przy czym do wszelkich spraw w nim nieuregulowanych, a w szczególności dotyczących zamówień realizowanych w Sklepie, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia regulaminu Sklepu dostępnego pod adresem: https://sklep.prymat.pl/regulamin-sklepu (dalej jako: Regulamin Sklepu).

§ 2 ZASADY I PRZEBIEG PROMOCJI

1. Promocja jest skierowana do klientów (dalej jako: Kupujący), dokonujących w Sklepie zakupu towarów od 150 zł netto.

2. Czas trwania Promocji: obowiązuje od dnia 01.04.2022 do odwołania przez Organizatora.

3. Zasady Promocji:

• Każdy Kupujący, który w czasie trwania Promocji, dokona podczas jednej transakcji zakupu towarów o łącznej wartości co najmniej 150,00 zł netto w Sklepie, ma możliwość skorzystania z Darmowej dostawy.

• W momencie składania zamówienia, dla zamówień na kwotę równą i wyższą niż 150 zł netto, pojawi się dodatkowa opcja wyboru w postaci Darmowej dostawy. Aby klient mógł skorzystać z promocji musi prawidłowo zaznaczyć opcję „Darmowa dostawa”.

• Kupujący w okresie trwania promocji może wielokrotnie z niej skorzystać.

• Darmowa dostawa zostanie zrealizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej/transportowej współpracującej z Organizatorem. Jednocześnie darmowa dostawa dotyczy jedynie dostawy na wskazany w zamówieniu adres i nie dotyczy dostawy do Paczkomatów InPost.  

• Kupujący nie ma możliwości wyboru firmy kurierskiej.

• Promocja obejmuje wyłącznie dostawę dokonanego zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

• Wartość kosztu dostawy zostanie automatycznie zrabatowana do 0 zł podczas dokonywania transakcji zakupu.

4. Orientacyjny czas realizacji zamówień wynosi do 7 dni roboczych od momentu pomyślnego zatwierdzenia płatności przez Organizatora. W okresie trwania promocji termin realizacji zamówień może ulec wydłużenie, jednak Organizator zobowiązuje się do możliwie jak najszybszej realizacji zamówień.

5. W przypadku skorzystania przez Kupującego - będącego konsumentem, lub osobą która posiada równoważne prawa - z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, skutkującego tym, że warunki, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie zostaną spełnione, Kupujący jest zobowiązany do przesłania na własny koszt, nabytych produktów, które zwraca w ramach odstąpienia od umowy sprzedaży.

6. Organizator jest uprawniony do wcześniejszego zakończenia lub ograniczenia Promocji.

7. Niniejsza Promocja łączy się z innymi promocjami. Jeśli Organizator uzna, że Darmowa dostawa wyklucza wykorzystanie innych form promocji - poinformuje o tym, w komunikacie dotyczącym danej akcji promocyjnej.

§ 3 REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać Organizatorowi zgodnie z danymi wskazanymi w Regulaminie Sklepu, w tym pisemnie na adres korespondencyjny Organizatora: ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@prymat.pl

2. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis przyczyny złożenia reklamacji, datę jej wystąpienia oraz oznaczenie składającego reklamację (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej).

3. Organizator dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Organizatora. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator zawiadomi składającego reklamację drogą elektroniczną lub pisemnie na adres podany w zgłoszeniu.

4. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 2 powyżej lub zostały złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§ 4 DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Uczestników Promocji są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO).

2. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest PRYMAT (zwany Organizatorem) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, ul. Chlebowa 14, 44-337 Jastrzębie Zdrój, wpisana pod numerem KRS 0000059133 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z numerem NIP 6332014478, REGON 276681517 adres do doręczeń: ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków, numer telefonu: 012 252 88 21 oraz numer faksu: 012 252 88 43. Kontakt z nami dostępny jest również pod adresem email: rodo@prymat.pl

3. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Promocji. Akceptacja Regulaminu stanowi podstawę przetwarzania danych osobowych Uczestnika Promocji w celach związanych z Promocją (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4. Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu: organizacji i przeprowadzenia Promocji, odpowiedzi na Twoje pytania związane z Promocją i rozpatrywania Twoich reklamacji, realizacji umowy sprzedaży zawartej z nami; w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych może być ona odwołana w każdym momencie a Twoje dane osobowe niezbędne do ich wysyłania będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit f. - Twoje dane mogą być przetwarzane również w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Promocją. Podstawą prawną przetwarzania jest jego niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia lub obrony swoich praw w związku z Promocją. Podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit f.

5. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas trwania Promocji, z następującymi wyjątkami: - w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami także po upływie wyżej wskazanego okresu, lecz nie dłużej, niż przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa.

6. Dane uczestników mogą być przekazywane podmiotom: współpracującym z nami, odpowiedzialnymi za prawidłowy przebieg Promocji; świadczące usługi transportowe i kurierskie.

7. Uczestnikowi służy prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne lub faktyczne.

8. Uczestnik ma również prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

10. Organizator oświadcza, iż dane uczestników Promocji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem, określającym zasady Promocji.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2022 r. i obowiązuje przez czas niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia Promocji.

3. W czasie trwania promocji Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie: sklep.prymat.pl/darmowa-dostawa-regulamin

4. Biorąc udział w Promocji Kupujący potwierdza, że wyraża dobrowolną zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji z ważnych przyczyn, tj. zaoferowania Uczestnikom innych, dodatkowych korzyści lub udogodnień związanych z uczestnictwem w Promocji, z zastrzeżeniem, że taka zmiana nie będzie naruszać praw nabytych Uczestników. O przedmiotowych zmianach Regulaminu Organizator poinformuje z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem poprzez udostępnienie nowej treści Regulaminu na stronie sklep.prymat.pl Uczestnik, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu może zrezygnować z dalszego udziału w Promocji.

6. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Promocji oraz Regulaminie Sklepu zastosowanie znajdują stosowne przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.