Zarządzaj plikami cookies
Koszyk

Regulamin sklepu

SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

6. REKLAMACJA PRODUKTU

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Sklep Internetowy sklep.prymat.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. 1 Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym sklep.prymat.pl prowadzony jest przez Prymat sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (adres: ul. Chlebowa 14, 44-337 Jastrzębie-Zdrój), wpisaną pod numerem KRS 0000059133 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z numerem NIP 6332014478, REGON 276681517, kapitał zakładowy 200.160,00 zł, adres do doręczeń: ul. Chlebowa14, 44-337 Jastrzębie Zdrój, adres poczty elektronicznej: sklep@prymat.pl, numer telefonu: +48/12 252-88-39

1.2 Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

1.3 Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. Szczegółowe zasady w tym zakresie wskazane zostały w punkcie 10 niniejszego regulaminu.

1.4 Definicje:

- DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

- FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

- KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która posiada Konto w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy albo która  nie posiada Konta, ale zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

- KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późniejszymi zmianami).

- KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

- KOSZYK – Usługa Elektroniczna, świadczona przez Usługodawcę umożliwiająca mu łatwe dokonywanie Zamówień jednego lub kilku Produktów, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenie podsumowania Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki). Koszyk gromadzi składane przez Klienta zamówienie i oferty zawarcia Umowy Sprzedaży. W ramach jednego Zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia  Umowy Sprzedaży. W celu zachowania najwyższej jakości usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, sklepprymat.pl może wprowadzić minimalną wartość Produktów w ramach jednego Zamówienia.  W przypadku nieprzekroczenia minimalnego progu wartości, wyświetlony zostanie automatyczny komunikat z prośbą o dodanie większej liczby Produktów do koszyka w przypadku chęci zawarcia umowy.

- PANEL KLIENTA – Usługa Elektroniczna, świadczona przez Usługodawcę umożliwiająca logowanie lub założenie Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

- NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

- PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

- REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

- SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: sklepprymat.pl.

- SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Prymat sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (adres: ul. Chlebowa 14, 44-337 Jastrzębie-Zdrój). wpisaną pod numerem KRS 0000059133 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z numerem NIP 6332014478, REGON 276681517. Adres korespondencyjny:adres do doręczeń: ul. Chlebowa 14, 44-337 Jastrzębie Zdrój adres poczty elektronicznej: sklep@prymat.pl, numer telefonu: +48 / (32) 47-33-833.

- UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

- USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

- USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późniejszymi zmianami).

- ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

- MINIMALNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA – zamówienie o wartości co najmniej 40,00 zł netto, koniecznej do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Usługodawcą i Klientem

- PROMOCJA - szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach Sklepu Internetowego, proponowane przez Sprzedawcę w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych, jak np. obniżenie Ceny lub kosztów wysyłki.

- RODO - pod tym pojęciem rozumie się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Panel klienta, Konto, Formularz Zamówienia, Koszyk oraz Newsletter.

2.1.1 Panel klienta umożliwia Klientowi tworzenie indywidualnego Konta oraz logowanie do niego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.1.1.1 Konto umożliwia Klientowi składanie zamówień oraz zawieranie Umów Sprzedaży na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, a także przechowywanie i udostępnianie historii dotychczasowych zamówień Klienta oraz przechowywania jego danych potrzebnych do realizacji zamówienia, w tym danych adresowych. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Klienta – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji znajdującego się na stronie sklepu w zakładce „Panel klienta”, (2) kliknięciu pola „Utwórz konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, miasto, adres poczty elektronicznej oraz hasło. W wypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Założenie Konta nie jest wymagane, aby złożyć Zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2.1.1.1.1 W przypadku Klienta będącego: (1) osobą prawną; (2) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (3) osobą fizyczną działającą, jako przedsiębiorca w rozumieniu Kodeksu cywilnego; w imieniu, którego to Klienta działa umocowana osoba fizyczna dokonująca rejestracji Konta Klienta celem korzystania z Usług Elektronicznych oraz zawierania Umów Sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, zobowiązany jest on doręczyć Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@prymat.pl lub za pośrednictwem poczty na adres:ul. Chlebowa 14, 44-337 Jastrzębie Zdrój, dokument pełnomocnictwa umocowujący osobę występującą w imieniu Klienta względem Sprzedawcy do działania w imieniu Klienta, w szczególności do zawarcia umowy o świadczenie Usług Elektronicznych oraz zawierania Umów Sprzedaży. Do momentu doręczenia dokumentu pełnomocnictwa Sprzedawca uprawniony jest do ograniczenia dostępności dla Klienta Usług Elektronicznych, powstrzymania się z realizacją Umów Sprzedaży względem tego Klienta, jak również do odstąpienia od zawartych umów o świadczenie Usług Elektronicznych lub Umów Sprzedaży.

2.1.1.2. Usługa Elektroniczna - Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) automatycznie z poziomu „Panelu klienta” lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@prymat.pl lub za pośrednictwem poczty na adres: ul. Chlebowa 14, 44-337 Jastrzębie Zdrój.

2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia dostępne jest dla Klienta z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym lub po osiągnięciu Minimalnej Wartości Zamówienia. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie trzech kolejnych kroków – (1) (Dostawa) po przejściu do kasy z panelu Koszyka należy wypełnić Formularz Zamówienia i (2) kliknąć na stronie Sklepu Internetowego pole „Dalej” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. W wypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.  (3) Podsumowanie i Płatność - po poprawnym wypełnieniu Formularza Zamówienia należy wybrać Bank obsługujący Usługodawcę oraz dokonać płatności systemem Przelewy24.

2.1.2.1.  Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

2.1.3.  Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Klient zostaje zapisany na Newsletter.

2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@prymat.pl lub za pośrednictwem poczty na adres: ul. Marcika 4a, 30-443 Kraków.

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:

2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Klient może składać w szczególności:

2.4.2. pisemnie na adres:ul. Chlebowa 14, 44-337 Jastrzębie Zdrój

2.4.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@prymat.pl;

2.4.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.4.5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

2.5. Zdjęcia towarów zamieszczane w sklepie sklep.prymat.pl mają charakter poglądowy. Sprzedawca zastrzega sobie, że opakowania zamawianych towarów mogą różnić się w stosunku do zamieszczonych na zdjęciach na stronie (etykieta, kształt opakowania).

 

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu. Zawarcie Umowy Sprzedaży możliwe jest zarówno przez Klienta który korzysta z usługi Konto (utworzył konto w Sklepie Internetowym), jak i przez Klienta nieposiadającego Konta zgodnie z pkt 3.3 niniejszego paragrafu.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.3.2.  Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera, co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa, w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1.  Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1. Płatność. Sklep internetowy udostępnia Klientowi, system płatności on-line Przelewy24 z systemem automatycznego wypełniania przelewu działającego w trybie 24/7/365. Płatności są realizowane na konto sprzedawcy w najbliższej sesji rozliczeń międzybankowych, często w dniu dokonania transakcji.  Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wybranym przez Klienta Banku. Nieuiszczenie płatności w ciągu 15 minut od złożenia Zamówienia spowoduje jego anulowanie. Po wcześniejszym kontakcie ze strony Klienta - sklep również realizuje wysyłkę zamówienia za pobraniem. W tym celu, po złożeniu zamówienia (bez opłacenia), należy poinformować Sprzedawcę drogą mailową (sklep@prymat.pl) lub telefoniczną (881 822 443), aby zamówienie zostało wysłane za pobraniem.

4.3.  Termin płatności:

4.3.1. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego dokonania płatności w ramach dostępnego systemu płatności internetowej Przelewy24 W przypadku niedokonania przez Klienta płatności w wyznaczonym przez system Przelewy24 terminie, cała transakcja zostaje anulowana.

 

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1.  Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Usługodawca dopuszcza dostawę Produktów oferowanych w sklepie internetowym do krajów Unii Europejskiej po wcześniejszym kontakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@prymat.pl lub telefonicznie: 881 822 443 i bezpośrednim uzgodnieniu z Klientem kosztów, czasu dostawy i metody płatności.

5.2.  Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba, że Umowa Sprzedaży/ Regulamin promocji stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszyk” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. W przypadku dostawy kurierem koszty wysyłki wynoszą stałą kwotę wyznaczoną przez Usługodawcę ryczałtowo na 13,00 zł netto tj. 15, 99 brutto bez względu na wielkość i wagę Przesyłki. W przypadku dostawy do Paczkomatu InPost koszty wysyłki wynoszą stałą kwotę wyznaczoną przez Usługodawcę ryczałtowo na 11,37 zł netto tj. 13, 99 brutto bez względu na wielkość i wagę Przesyłki.

5.3. Usługodawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produkt: Przesyłka kurierska lub dostawa do paczkomatu INPOST.

5.3.1. Przesyłka kurierska.  

5.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba, że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.5. Szybka wysyłka to sposób realizacji zamówienia złożonego przez Klienta w Sklepie Internetowym, wg zasad określonych poniżej.

1) zamówienie złożone przez Klienta od wtorku do piątku, do godziny 11:00 zostanie wysłane tego samego dnia.

2) zamówienie złożone przez Klienta w poniedziałek zostanie wysłane już w dniu następnym.

3) zamówienie złożone przez Klienta w piątek po godz. 11.00, sobotę lub niedzielę – zostanie wysłane już w poniedziałek.

4) zamówienie złożone przez Klienta w święto/dzień ustawowo wolny od pracy zostanie wysłane pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu/dniach.

W przypadku zamówienia przez Klienta towaru, którego brak w Sklepie – ww. warunki Szybkiej wysyłki nie obowiązują, a Sprzedający skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia indywidualnego terminu realizacji wysyłki.  

Kiedy Szybka Wysyłka nie może być zrealizowana z przyczyn niezawinionych przez Sprzedającego (np. nieodebranie przygotowanej przesyłki przez Kuriera), w takim przypadku Sprzedający niezwłocznie informuje Klienta i ustala z nim indywidualny termin realizacji wysyłki.  

5.6. Szybka Wysyłka jest realizowana przez Sprzedającego w dni robocze na terytorium Polski. 

5.7. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni, w których nie będzie realizował Szybkiej wysyłki. W takim przypadku Sprzedający każdorazowo zamieszcza w stronie internetowej Sklepu komunikat, w którym określa warunki wysyłki dostaw złożonych w danym dniu/dniach.  

5.8. Szybka wysyłka łączy się z innymi aktywnymi promocjami w Sklepie, chyba że z treści danej promocji wynika, że nie łączy się z Szybką wysyłką. 

5.9. Z Szybkiej wysyłki można korzystać wielokrotnie. 

 

6. REKLAMACJA PRODUKTU

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. 

6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja towaru”.

6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w szczególności:

6.3.1. pisemnie na adres: ul. Marcika 4a, 30-443 Kraków

6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@prymat.pl;

6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Marcika 4a, 30-443 Kraków; Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

 

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

7.2. Klient będący konsumentem posiada w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

7.2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r.  poz. 1706 z późniejszymi zmianami), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz.U. z 2017 poz. 1356).

7.2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r.  poz. 1063 z późniejszymi zmianami), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

7.2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1.  Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych, w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w szczególności:

8.1.1. pisemnie na adres: ul. Chlebowa 14, 44-337 Jastrzębie Zdrój

8.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@prymat.pl

8.2.  Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

8.3.1. dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

8.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Chlebowa 14, 44-337 Jastrzębie Zdrój

8.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

8.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Jeżeli jednak towar dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter towaru nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.

8.9 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

8.9.1.

1) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produktów inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, 

14) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.

9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny

9.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9.6. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.

9.7. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.

9.8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. adres e-mail z imieniem i nazwiskiem, adres IP lub Twoje dane w koncie usługi oferowanej przez Sprzedawcę . Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych na naszych stronach i urządzeniach przez nas lub inne podmioty, z którymi współpracujemy głównie w zakresie marketingowym, jak również podmioty trzecie takie jak np. Facebook, Google. Sprzedawca korzysta też z oprogramowania analitycznego podmiotów trzecich (np. Google Analytics) zamieszczające w urządzeniu końcowym kody umożliwiające zbieranie danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne dla zawarcia umów sprzedaży i umowy o świadczenie usług elektronicznych. Państwa dane osobowe otrzymujemy  podczas rejestracji konta, jak również w trakcie Twojej aktywności w naszym serwisie.

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

10.1.  Administratorem danych osobowych jest Prymat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Chlebowej 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059133, NIP 6332014478, REGON 276681517, kapitał zakładowy 200.160,00 zł, zwana dalej „Administratorem”.

10.2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt na adres mailowy: rodo@prymat.pl

10.3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na zasadach i w celach określonych szczegółowo w Polityce prywatności, z którą możesz się zapoznać klikając TUTAJ.

10.4. Administrator gwarantuje realizację wszystkich Państwa uprawnień wynikających z RODO, tj.:

- prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy dane oraz informacji dotyczących ich przetwarzania,

- prawo do sprostowania oraz usunięcia Państwa danych – jeżeli Państwa dane są niepoprawne lub niekompletne albo wycofasz swoją zgodę na ich przetwarzanie,

- prawo ograniczenia przetwarzania Państwa danych – na czas wyjaśnienia, korekty, wniesienia sprzeciwu – nie usuniemy Państwa danych, a jedynie ograniczymy ich przetwarzanie,

- prawo do ich przenoszenia, czyli do otrzymania dostarczonych nam danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,

- niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

- prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

- prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.5. Administrator w szczególny sposób dba o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, dokonując należytej staranności, aby Państwa dane były bezpieczne. Niemniej jednak dla Państwa wygody Administrator korzysta z wielu nowoczesnych i funkcjonalnych rozwiązań technicznych, które umożliwiają Państwu wygodę zakupów, a Prymat sp. z o.o. właściwą obsługę klienta. W tym część Państwa danych osobowych udostępniana jest podmiotom płatniczym, podmiotom wspierającym usługi pocztowe, kurierskie, logistyczne, usługi audytowe i konsultingowe, promocje marketingowe, a także organom publicznym zajmującym się ściganiem nadużyć oraz przestępstw, oraz kontrolą skarbową.

10.6. Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora. Mogą Państwo również w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją wobec przetwarzania swoich danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora. 

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

11.2. Zmiana Regulaminu:

11.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu; zmiany zakresu oferowanych Klientom usług lub Produktów w ramach Sklepu Internetowego, konieczności doprecyzowania lub ujednolicenia zapisów Regulaminu; zapadłych, prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji administracyjnych mających wpływ na zakres regulacji niniejszego Regulaminu.

11.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

11.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 Regulamin obowiązuje od dnia 17 listopada 2020 r.