Koszyk

Regulamin Promocji

REGULAMIN PROMOCJI:

„Przy zakupie dowolnych produktów za minimum 200 zł brutto, otrzymasz od nas Pieprz czarny mielony 820 g Prymat GastroLine za 1 grosz”

§ 1  POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady oraz warunki, na jakich odbywa się promocja organizowana pod nazwą „Przy zakupie dowolnych produktów za minimum 200 zł brutto, otrzymasz od nas Pieprz czarny mielony 820 g Prymat GastroLine za 1 grosz” (dalej: „Promocja”).

 1. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i organizowana jest w Internecie, za pośrednictwem sklepu internetowego Prymat (dalej: „Sklep”) dostępnym w trakcie jej trwania pod adresem: sklep.prymat.pl
 2. Organizatorem Promocji jest Prymat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju (44-337) przy ul. Chlebowej 14 (dalej: „Organizator”), posiadająca numer identyfikacyjny REGON 276681517 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 6332014478, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000059133, kapitał zakładowy 200 160,00 zł
 3. Celem Promocji jest promocja sklepu internetowego Prymat, którego właścicielem jest Organizator.

Promocja przeprowadzana jest zgodnie z niniejszym regulaminem , przy czym do wszelkich spraw w nim nieuregulowanych, a w szczególności dotyczących zamówień realizowanych za pomocą Sklepu, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia regulaminu Sklepu dostępnego pod adresem: https://sklep.prymat.pl/regulamin-sklepu (dalej jako: Regulamin Sklepu).

§ 2 ZASADY I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Promocja jest skierowana wyłącznie do klientów (dalej jako: Kupujący), dokonujących w Sklepie internetowym Prymat zakupu towarów.
 2. Czas trwania Promocji : obowiązuje od dnia 14 kwietnia 2021 r. do 31 maja 2021 lub do wyczerpania zapasów.
 3. Zasady Promocji:
  • Każdy Kupujący, który w czasie trwania Promocji, dokona podczas jednej transakcji zakupu towarów o łącznej wartości co najmniej 200,00 zł brutto w Sklepie, ma możliwość nabycia jednego promocyjnego produktu: Pieprz czarny mielony 820 g Prymat GastroLine, w promocyjnej cenie wynoszącej 0,01 zł brutto.
 4. W przypadku skorzystania przez Kupującego - będącego konsumentem, lub osobą która posiada równoważne prawa - z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, skutkującego tym, że warunki, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie zostaną spełnione, Kupujący jest zobowiązany do zwrotu produktów nabytych w promocyjnej cenie wraz z pozostałymi towarami, które zwraca w ramach odstąpienia od umowy sprzedaży.
 5. Organizator jest uprawniony do wcześniejszego zakończenia lub ograniczenia Promocji w przypadku wyczerpania się produktów promocyjnych.
 6. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.

§ 3 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać Organizatorowi zgodnie z danymi wskazanymi w Regulaminie Sklepu, w tym pisemnie na adres korespondencyjny Organizatora: ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@sklepprymat.pl;
 2. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis przyczyny złożenia reklamacji, datę jej wystąpienia oraz oznaczenie składającego reklamację (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej).
 3. Organizator dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone niezwłocznie, nie później niż w terminie 14(czternastu) dni roboczych od ich otrzymania przez Organizatora. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator zawiadomi składającego reklamację drogą elektroniczną lub pisemnie na adres podany w zgłoszeniu.
 4. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 2 powyżej lub zostały złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem, określającym zasady Promocji.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.04.2021 r. od godziny 12.00 i obowiązuje przez czas niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia Promocji.
 3. W czasie trwania Konkursu Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie: https://sklep.prymat.pl/regulamin-promocji 
 4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Promocji oraz Regulaminie Sklepu zastosowanie znajdują stosowne przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.