Zarządzaj plikami cookies
Koszyk

Regulamin promocji odbierz gratis

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady oraz warunki, na jakich odbywa się promocja organizowana pod nazwą ,,Odbierz prezent: Fartuch Prymat. W dniach od 15.11.2021 do 21.11.2021 do wszystkich zamówień, które łącznie z kosztem dostawy będą wynosić nie mniej niż 200 zł brutto dodajemy fartuch Prymat jako prezent” (dalej: „Promocja”).

2. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy zakupów dokonanych w sklepie internetowym Prymat (dalej: „Sklep”) pod adresem: sklep.prymat.pl.

3. Organizatorem Promocji jest Prymat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju (44-337) przy ul. Chlebowej 14 (dalej: „Organizator”), posiadająca numer identyfikacyjny REGON 276681517 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 6332014478, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000059133, kapitał zakładowy 200 160,00 zł.

4. Celem Promocji jest promocja sklepu internetowego Prymat, którego właścicielem jest Organizator.

5. Promocja przeprowadzana jest zgodnie z niniejszym regulaminem, przy czym do wszelkich spraw w nim nieuregulowanych, a w szczególności dotyczących zamówień realizowanych w Sklepie, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia regulaminu Sklepu dostępnego pod adresem: https://sklep.prymat.pl/regulamin-sklepu (dalej jako: „Regulamin Sklepu").

6. Wszelkie czynności związane z przeprowadzeniem Promocji wykonuje Organizator.

§2 ZASADY I PRZEBIEG PROMOCJI

1. Promocja jest skierowana do klientów (dalej jako: „Kupujący"), dokonujących w Sklepie zakupu towarów na łączną kwotę towarów, która wraz z kosztami dostawy wynosi nie mniej niż 200 zł brutto.

2. Czas trwania Promocji: obowiązuje od dnia 15-21.11.2021 włącznie lub do wyczerpania zapasów Prezentów.

3. W przypadku wyczerpania zapasów Prezentów Organizator zamieści na swojej stronie internetowej informację o zakończeniu Promocji z uwagi na tę okoliczność.

4. Zasady Promocji:

- Każdy Kupujący, który w czasie trwania Promocji, dokona podczas jednej transakcji zakupu towarów, która wraz z kosztami dostawy (15,99 zł brutto) - będzie wynosić nie mniej niż kwotę 200 zł brutto i powyżej - otrzyma Fartuch Prymat (prezent).

- Kupujący w okresie trwania promocji może dokonywać wielokrotnych zakupów objętych niniejszą promocją.

- Promocja obejmuje wyłącznie dostawę dokonanego zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Orientacyjny czas realizacji zamówień wynosi do 7 dni roboczych od momentu pomyślnego zatwierdzenia płatności przez Organizatora. W okresie trwania promocji termin realizacji zamówień może ulec wydłużeniu, jednak Organizator zobowiązuje się do możliwie jak najszybszej realizacji zamówień.

6. W przypadku skorzystania przez Kupującego - będącego konsumentem, lub osobą, która posiada równoważne prawa - z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, skutkującego tym, że warunki, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie zostaną spełnione, Kupujący jest zobowiązany do przesłania na własny koszt, nabytych produktów oraz Fartucha (Prezentu), które zwraca w ramach odstąpienia od umowy sprzedaży. W razie zwrotu produktów stanowiących Zamówienie promocyjne, zwrot zostanie uznany jedynie, gdy Uczestnik zwróci także Prezent (fartuch) dodany do Zamówienia promocyjnego.

7. Organizator jest uprawniony do wcześniejszego zakończenia lub ograniczenia Promocji.

8. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.

§3 NAGRODY

1. Organizator w ramach ww. promocji przygotował 50 sztuk fartuchów (prezentów).

2. Fartuch Prymat ma wartość rynkową 23,25 zł netto.

3. Prezent będzie dołączany do Zamówienia, po spełnieniu określonych warunków zawartych w niniejszym Regulaminie.

4. Z uwagi na ograniczoną ilość Prezentów o ich przyznaniu decyduje kolejność złożonych Zamówień zgodnych z postanowieniami niniejszej promocji.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji z powodu wyczerpania puli prezentów. Uczestnik Promocji zobowiązany jest do podania prawdziwych danych, w szczególności danych osobowych i teleadresowych.

6. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika, który narusza postanowienia Regulaminu.

§4 REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać Organizatorowi zgodnie z danymi wskazanymi w Regulaminie Sklepu, w tym pisemnie na adres korespondencyjny Organizatora: ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@prymat.pl.

2. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis przyczyny złożenia reklamacji, datę jej wystąpienia oraz oznaczenie składającego reklamację (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej).

3. Organizator dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Organizatora. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator zawiadomi składającego reklamację drogą elektroniczną lub pisemnie na adres podany w zgłoszeniu.

4. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 2 powyżej lub zostały złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§ 5 DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Uczestników Promocji są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO).

2. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest PRYMAT (zwany Organizatorem) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, ul. Chlebowa 14, 44-337 Jastrzębie Zdrój, wpisana pod numerem KRS 0000059133 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z numerem NIP 6332014478, REGON 276681517 adres do doręczeń: ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków, numer telefonu: 012 252 88 21 oraz numer faksu: 012 252 88 43. Kontakt z nami dostępny jest również pod adresem email: rodo@prymat.pl

3. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Promocji.

4. Akceptacja Regulaminu stanowi podstawę przetwarzania danych osobowych Uczestnika Promocji w celach związanych z Promocją (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

5. Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:

- organizacji i przeprowadzenia Promocji,

- odpowiedzi na Twoje pytania związane z Promocją,

- rozpatrywania Twoich reklamacji,

- realizacji umowy sprzedaży zawartej z nami realizacji zobowiązań podatkowych związanych z Twoim uczestnictwem w promocji.

6. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych może być ona odwołana w każdym momencie a Twoje dane osobowe niezbędne do ich wysyłania będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit f.

7. Twoje dane mogą być przetwarzane również w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Promocją. Podstawą prawną przetwarzania jest jego niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia lub obrony swoich praw w związku z Promocją. Podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit f.

8. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas trwania Promocji, z następującymi wyjątkami: w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami także po upływie wyżej wskazanego okresu, lecz nie dłużej, niż przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa.

9. Dane uczestników mogą być przekazywane podmiotom: współpracującym z nami, odpowiedzialnymi za prawidłowy przebieg Promocji; świadczące usługi transportowe i kurierskie. Uczestnikowi służy prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne lub faktyczne.

10. Uczestnik ma również prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

12. Organizator oświadcza, iż dane uczestników Promocji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem, określającym zasady Promocji.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.11.2021 i obowiązuje przez czas niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia Promocji.

3. W czasie trwania promocji Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie: sklep.prymat.pl/regulamin-promocji Biorąc udział w Promocji Kupujący potwierdza, że wyraża dobrowolną zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.

4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Promocji oraz Regulaminie Sklepu zastosowanie znajdują stosowne przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.